Försäljningsvillkor

Vid beställning och köp av STI Produkter

 
 
Order  Leverans

Lämnas skriftligt eller muntligt till leverantören. Bekräftelse sker genom skriftligt ordererkännande. Order är ej gällande om ej fastställda betalningsvillkor uppfylls. Ändring av order. Ändring eller annullering av order skall ske skriftligt inom 8 dagar från orderkännandedatum. Kostnader föranledda av ändrad eller annullerad order efter 8 dagar debiteras med 25% av försäljningsvärdet. Fram och emballagekostnader betalas av beställaren.

Leverans

Leveranstid. Anges i samband med ordererkännande. Leveranstid räknas från ordererkännande datum. Vid leve- ransförsening beroende på omständighet leverantören ej kan råda över, såsom force majeure, strejk, blockad, lockout, sjukdom, felaktigheter eller försening i underleverans, kan ej krav ställas på leverantören.
Levererat gods skall av beställaren omgående placeras i utrymme med normal värme och luftfuktighet. Beställaren svarar för att erforderlig personal och material finns för avlastning. Transportskador. Transportskador och felaktigheter i leverans anmäles omedelbart vid leveransen till transportbolaget. 

Offert 

Giltighetstid. Offert gäller 1 månad från offert datum och ej annat angivits i offerten. Offerts giltighet omfattar ej varuskatt motsv. även om dessa anges. Avvikelse. Vidtager beställare ändring i offerts utformning och villkor förbehåller sig leverantören ändring av offert angivna villkor.

Konditioner 

Alla angivna priser gäller netto exklusive moms, emballage, frakt och försäkringskostnader.
Emballage återtages ej. Leverantören förbehåller sig rätten att teckna transportförsäkring på beställt gods varvid beställaren debiteras kostnaden. Inträffade ändringar i råvarupriser, tillverkningskostnader och importkostnader berättigar till motsvarande ändringar utan föregående avisering.

Garanti

För fabrikations och materialfel på nya produkter gäller 1 års garanti, Garantin omfattar ej slit detaljer så som klädsel, vajrar, linor, band, remmar, mattor m.m. Se ytterligare information gällande vad som är slit detaljer under skötsel och underhåll. Garantin innebär att leverantören har rätt att efter eget val avhjälpa felet, leverera ny vara eller del där av. Vid felaktig hantering, utnyttjade eller ändring av vara äger leverantören inget ansvar. Garantin omfattar ej transport skador eller emballage. Följs ej leverantörens skötsel och underhållsschema gäller ej garantin. Gällande begagnade produkter och utställnings produkter gäller ingen garanti om inte detta har förhandlats fram speciellt vid inköpstillfället, detta skall då framgå av aktuellt fakturaunderlag vad den eventuella garantin gäller för.  STI garanterar att all begagnad utrustning eller utställnings utrustning fungerar vid leveranstillfället.

Ingen bytesrätt eller returrätt gäller vid köp av ny eller begagnad utrustning om detta ej är särskilt överenskommet,
detta skall i så fall framgå av aktuellt faktura underlag.
Om retur av ny eller begagnad utrustning görs enligt särskild överenskommelse står alltid kunden/köparen för alla frakt och emballage kostnader.

Priser

Alla priser gäller pris per styck av angiven/presenterad produkt och exl moms.

Reseersättning

Reseersättning tillkommer ALLTID oavsett vilket Service avtal man väljer!

Betalningsvillkor 

Förskottsbetalning samt levereras mot efterkrav motsvarande såvida ej annat angivits särskilt. Om betalning ej erlagts inom angiven tid är leverantören berättigad att debitera ränta som beräknas till 2%/månad på förfallet belopp.
Exp. avgift tillkommer enligt lag vid påminnelse.  Där ej annat anges är levererade varor leverantörens egendom tills dess full betalning erlagts. Innan full betalning skett äger beställaren ej rätt att försälja, uthyra, pantsätta, inteckna eller förändra levererade varor. Leverantör äger rätt att återtaga ej till fullo betalda varor där varor återtagits pga. ej fullgjord betalning debiteras kostnaderna för återtagandet.

Avbetalning

Vid avbetalning är godset enl. lagen om avbetalningsköp, leverantörens egendom tills dess full likvid erlagts.

Reklamation 

Reklamation måste göras inom 8 dagar efter godsets avsändningsdatum för att beställaren skall kunna ställa ersättningsanspråk.

Modelländringar

Leverantören förbehåller sig rätten att ersätta utgående enstaka maskiner eller serier med likvärdiga produkter. Leverantören förbehåller sig rätten till ändringar av modeller och konstruktioner och därmed sammanhängande prishöjning utan föregående meddelande.

Montering

Maskiner och redskap levereras i huvudsak monterade. Leverantören förbehåller sig dock rätten att leverera redskap omonterade om detta krävs av transport tekniska skäl, inmontering av beställda varor ombesörjes av beställaren. Skruv, bult, motsvarande för fastmontering i tak, golv eller vägg ingår ej.  Beställningar vilja ej inrymmes i leverantörens prislista, prissättes på begäran. Beställningar vilka går utanför leverantörens standard gäller betalningsvillkor och leveranstider vilka meddelas särskilt. Mindre förändringar ex höjd på hissar motsv. skall anges skriftligt och utföres mot mindre kostnad.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Som kund hos STI har STI rätt att omnämna er som referens på  sin hemsida om inte detta uttryckligen begränsats via avtal eller liknande.